Vedtægter

§1 Navn og hjemstedDAS Vedtægter

Selskabets navn er Dansk Akustisk Selskab, dets hjemsted er København.

§2 Formål

Det er selskabets formål at forøge og udbrede kendskabet til akustikken og dens praktiske anvendelse i Danmark og at etablere kontakt mellem akustisk interesserede i ind- og udland, herunder at samarbejde med tilsvarende nordiske og europæiske organisationer.

§3 Medlemskab

 1. Selskabet består af personlige medlemmer og sponsorer.
 2. Enhver enkeltperson, der har interesse for akustikken og dens anvendelse, kan, når han fremsætter begæring derom, blive optaget som personligt medlem af selskabet.
 3. Som sponsorer kan optages selskaber, firmaer og institutioner, som ønsker at støtte selskabets virksomhed. Sponsorer opnår en række fordele efter bestyrelsens beslutning såsom links fra DASs hjemmeside til sponsorernes egne hjemmesider, samt muligheder for at få oplysninger om ledige jobs opslået på DASs hjemmeside. Sponsorer har ikke stemmeret.

§4 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen leder selskabets virksomhed.
 2. Bestyrelsen består af seks medlemmer. Disse bør vælges således, at de akustiske specialer er bredt repræsenteret.
 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Hvert år afgår to medlemmer. Genvalg kan finde sted én gang, således at sammenhængende tid i bestyrelsen normalt er maksimalt 6 år.
 4. Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer selskabet udadtil.
 5. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand.

§5 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
 2. Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med et møde i februar eller marts måned.
 3. Bestyrelsen skal skriftligt indvarsle til generalforsamling senest tre uger før dennes afholdelse. Samtidigt med indvarslingen fremsendes dagsorden samt bestyrelsens forslag til valg af nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for de afgående og forslag til valg af revisor.
 4. Eventuelle forslag fra de personlige medlemmer til valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
 5. På generalforsamlingen aflægger selskabets formand beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, og selskabets kasserer fremlægger det underskrevne og reviderede regnskab til godkendelse. Endvidere forelægges et budget for det regnskabsår, som er påbegyndt, samt forslag til årskontingent for det kommende år.
 6. Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed.
 7. Medlemmer, som måtte være forhindret i at være til stede på generalforsamlingen kan skriftligt afgive deres stemme med hensyn til valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor samt andre spørgsmål, der i henhold til dagsordenen måtte være sat under afstemning. Stemmesedler skal indsendes eller afleveres i lukket kuvert, der er indlagt i en kuvert mærket med afsenderens navn. Stemmesedler skal være formanden i hænde senest 1 time før generalforsamlingens starttidspunkt.
 8. Bestyrelsen konstituerer sig i tilknytning til eller senest én uge efter generalforsamlingen.
 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af alle personlige medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter samme regler som ordinær generalforsamling.
 10. En formel kort beretning udsendes til bestyrelsens medlemmer senest to uger efter generalforsamlingen og underskrives ved det førstkommende bestyrelsesmøde.

§6 Kontingent

 1. Årskontingentet for personlige medlemmer og for sponsorer foreslås af bestyrelsen og vedtages af generalforsamlingen.
 2. Medlemmer, der ikke inden for et år fra forfaldsdatoen den. 1. januar har indbetalt kontingentet, betragtes som udtrådt af selskabet.

§7 Regnskabet

 1. Selskabets regnskabsår er tiden 1. januar til 31. december.
 2. Revision af regnskabet foretages inden den ordinære generalforsamling året efter.

§8 Vedtægtsændringer

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at der for forslaget herom afgives mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede personlige medlemmer, og at der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst 2/3 af foreningens samlede stemmetal. Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan en ekstraordinær generalforsamling med samme forslag til behandling afholdes; På denne ekstraordinære generalforsamling kan de på den første generalforsamling fremsendte forslag vedtages med 2/3 majoritet blandt de repræsenterede personlige medlemmer, såfremt mindst 10% af medlemmerne er repræsenteret.

§9 Opløsning

 1. Selskabet kan kun opløses hvis mindst 2/3 af alle personlige medlemmer stemmer herfor ved skriftlig afstemning. Der skal hengå mindst 3 måneder mellem stemmesedlernes udsendelse og afstemningsfristens udløb.
 2. Ved eventuel opløsning træffer generalforsamlingen afgørelse om til hvilke formål inden for rammerne af vedtægternes §2, selskabets formue skal doneres.

Vedtaget på generalforsamlingen den. 13. januar 1955. Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 1972, og fremlagt ved generalforsamlingen 24. marts 2003, vedtaget ved urafstemning 10. juni 2003, og på den ekstraordinære generalforsamling 8. marts 2018.